תנאי שימוש

תקנון

מסמך זה הנו בעל אופי משפטי. אם את/ה מתחת לגיל 18, ודא/י כי הוריך קראו את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של האתר, ואישרו לך להשתמש באתר.

כללי    

"העולם של מיקמק בע"מ" (להלן - "החברה" או "מפעילת האתר"), המפעילה את העולם הוירטואלי www.mikmak.co.il (להלן - "האתר") מציעה לך להשתמש באתר, ו/או לעשות כל פעילות כמפורט להלן, בקשר לאתר, והכל בכפוף להסכמתך לכל הוראות תנאי שימוש אלו במלואן וכלשונן, כפי שיפורט בתקנון זה, וכן להוראות מדיניות הפרטיות של האתר (להלן וביחד - "התקנון").

תנאי התקנון מפורסמים באתר ופתוחים לעיון מבקרי האתר, והינם חובה לעיון והסכמה ע"י משתמשים המעוניינים להצטרף וליהנות משירותי האתר. משתמשים אשר גילם אינו עולה על 18, נדרשים ליידע את הוריהם ו/או את האפוטרופוסים שלהם בדבר הוראות תקנון זה, וכן לקבל את אישורם לביצוע כל פעילות, מכל סוג שהוא במסגרת האתר.

אם אינך מסכים לתנאי השימוש, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות שימוש באתר לכל מטרה שהיא.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן תקנון זה, מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש, ותנאים אלו יחייבו מרגע פרסומם באתר.

למען הסר ספק, הכניסה לאתר ולדפי המידע הכלולים בו, בין אם בתשלום ובין אם לאו, הינה הסכמה לכל האמור בתקנון זה. הוראות תקנון זה כתובות בלשון זכר, אך הן מכוונות לגברים ונשים כאחד. השימוש בחלקים מסוימים של האתר מותנה בתשלום ומסירת פרטים שונים, בהתאם למפורט בתנאי השימוש להלן.

האתר והתכנים שבו ניתנים לשימוש כמות שהם ("AS IS") וללא כל התחייבות או אחריות מצדה של החברה ו/או של כל גורם הקשור בה. השימוש באתר, בתכנים המוצגים באתר, ובשירותי האתר, הינם באחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש.

קניין רוחני       

מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני בשירותים ועיצוב האתר, לרבות שמות וסימנים מסחריים, פטנטים ומדגמים, בין שהם רשומים ובין שאינם רשומים, סודות מסחריים, עיצוב, מידע טכנולוגי, לרבות אך מבלי לגרוע, תוכנות, יישומים, קבצים גרפיים ואחרים, קודי מחשבים, טקסטים ו/או כל חומר אחר הכלול בו (להלן - "המידע") - הינם של החברה ו/או של ספקים של החברה בלבד, לפי העניין, אלא אם צוין אחרת במפורש.

אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, להציג בפומבי, או למסור לצד שלישי את המידע ו/או כל חלק ממנו. אין לשנות, לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, להפיץ או לעשות שימוש מסחרי כלשהו, במידע ו/או בכל חלק ממנו, אלא בהיתר מראש ובכתב מאת החברה. אין לעשות שימוש בתוכן שמוצג באתר, ובכלל זה, מבלי לגרוע, לאחסן, להעתיק, להציג, לפרסם, לבצע, לשדר, להפיץ, לערוך, להתאים, לתרגם ולשכפל את התוכן האתר או כל מידע אחר (לרבות הצגה, פרסום וביצוע פומבי) וליצור יצירות נגזרות מהמידע האמור, לאפשר גישה לאחרים אל המידע, ולגלם את התוכן האמור בכל מדיה, פורמט או אמצעי טכנולוגי אחר, המוכר כיום ו/או כפי שיהיה קיים בעתיד, אלא בהיתר מראש ובכתב מאת החברה. 

הגבלת השימוש

האתר נועד אך ורק לשימוש אישי ולא לשימושים מסחריים ו/או סיטונאיים. המשתמש באתר אינו מורשה להכניס שינויים בפריטי המידע, התוכנה, המוצרים ו/או השירותים שמקורם באתר, להכניס בהם שינויים, להוסיף פריטים זרים, להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לשכפל, לפרסם, להעמיד לרשות הציבור, למכור ו/או לעשות שימוש כלשהו בפריטים האמורים למעט לשמירת עותק אחד מהמידע לשימוש אישי לא מסחרי על גבי מחשב ביתי, ובלבד שהועתקו גם כל ציוני זכויות היוצרים והבעלות. שינוי או שימוש אחר בחומרים מהווה הפרה של זכויות הבעלות וזכויות היוצרים של החברה. השימוש בחומרים מן האתר על גבי אתר אחר או רשת מחשבים הינו אסור בהחלט. אין להפיץ תמונות, הדפסות וחומרים המוצגים באתר ומיועדים למשתמשים רשומים באתר. 

שם משתמש וסיסמה    

בכל כניסה לאתר, המשתמש יזדהה באמצעות שם משתמש  וסיסמה. החברה רשאית לקבוע, מעת לעת, דרכי זיהוי נוספות או אחרות. המשתמש מתחייב לשמור בהקפדה ותוך נקיטת צעדי זהירות וסודיות על שם המשתמש והסיסמה האישית שלו. החברה אינה אחראית לכל שימוש שהמשתמש ו/או צד שלישי מטעמו יעשו באתר. חל איסור מוחלט להזין במהלך תהליך ההרשמה לאתר, שמות, כינויים או ביטויים אשר יש בהם משום העלבה של אחר, השמצה, ניבול פה וגסות רוח, הוצאת לשון הרע או פגיעה בשמו הטוב של אדם, אופי פורנוגרפי או אופי מיני, כינויי גנאי, פגיעה  בקטינים, או בבגירים, וכל שם, כינוי או ביטוי אחר אשר מפרים הוראה בחוק הישראלי, פוגעים בקניינו הרוחני של אחר, או בזכותו לפרטיות. החברה רשאית, לפי שיקול דעתה המוחלט, לסרב לקבל כל אחד מאלה, ולהרחיק כל משתמש מכניסה ו/או משימוש באתר. 

הגנת הפרטיות  

ייתכן שהמשתמשים באתר יידרשו למלא ו/או למסור את פרטיהם האישים (כגון שמם, כתובת הדואר האלקטרוני שלהם, או כל פרט מזהה אחר) בכדי ליהנות מחלק מהשירותים באתר ו/או על מנת לרכוש מנוי לאתר (ולצורך כך ייתכן שידרשו למסור פרטים נוספים). החברה מתחייבת שלא למסור את הפרטים האישיים של המבקרים לצדדים שלישיים בניגוד לדין.

עם זאת, במידה וחשיפת הפרטים תידרש ע"י גוף הפועל על פי דין או על פי צו בית משפט, תחשוף החברה את הפרטים האישיים שנמסרו ע"י המבקר הרלוונטי תוך שמירה על פרטיותו של המבקר ככל שניתן בנסיבות.

פרטים נוספים ניתן למצוא במסמך מדיניות שמירה על פרטיות.

תכני גולשים

אתר זה מאפשר לך ולמשתמשים אחרים, למסור, לשלוח, לשדר, להעלות תכנים כדוגמת צ'אט תגובות או בלוגים או עמודי קהילה מסוימים לצורך הצגה ושימושים נוספים במסגרת האתר, בכפוף לתנאי השימוש. כל תוכן שנמסר על ידי גולש לאתר (בין שפורסם ובין שלא) ובכלל זה תוכן שנשלח, שודר ו/או הועלה לאתר על ידי גולש באתר ו/או כל גורם אחר במסגרת השימוש באתר ("תכני גולשים") הינו באחריותו הבלעדית של הגורם ששידר ו/או העלה את התוכן לאתר. בהתאם, מובהר בזה, כי מקום בו תבחר (בין כמשתמש רשום ובין כאורח) למסור ו/או לשדר ו/או להעלות תכנים במסגרת שימושך באתר, בכל מדור ו/או שירות במסגרתו או בקשר עמו נמסר התוכן, אתה (ולמען הסר ספק, לא החברה, ולא כל גורם אחר הקשור בהפעלת האתר) תהיה האחראי הבלעדי לתוכן האמור, ולתוצאות מסירתו ו/או שידורו /או העלתו לאתר ו/או פרסומו בכל דרך אחרת (לרבות מבלי לגרוע מהאמור, תגובות שיתעוררו כתוצאה ממסירת תוכן כאמור, ככל שיתעוררו), וזאת, בין במישרין ובין בעקיפין.

זכור, כי תוכן שהנך מוסר במסגרת האתר עלול להיות גלוי (וסביר להניח כי יהיה גלוי) לכל משתמשי רשת האינטרנט.

בהתאם, מקום בו תבחר למסור ו/או לשדר ו/או להעלות ו/או לפרסם תוכן במסגרת האתר, לא תהא החברה (ו/או כל גורם אחר שקשור להפעלת האתר) אחראית לשמירת סודיות ופרטיות התוכן הנמסר (בין שפורסם באתר ובין שלא) ולא תערוב לכך.

במסירת ו/או פרסום ו/או שידור ו/או העלאת תוכן כלשהו במסגרת האתר, הינך מצהיר ומתחייב כלפי  החברה, וכלפי כל גורם אחר הקשור בהפעלת האתר,  במפורש, כדלקמן:

א) אתה הבעלים החוקי של התוכן הנמסר ו/או כי ברשותך כל הזכויות כדין וככל הנדרש לשם מסירת התוכן ו/או שידורו ו/או העלאתו לאתר ו/או פרסומו במסגרת האתר ולשם הענקת כל הרישיונות ו/או אישורים למפעילת האתר, לעשות שימוש ולנצל את התוכן כמפורט להלן.

ב) אין כל מניעה או מגבלה למסירת התוכן לאתר, לפרסומו באתר ו/או לעשיית שימוש בו על ידי מפעילת האתר במסגרת האתר (על המדורים והשירותים השונים הזמינים בו, או שיהיו זמינים בו) כמשתקף מתנאי שימוש אלה. בכלל זה, הנך מצהיר ומתחייב בפני מפעילת האתר, מבלי לפגוע בכלליות האמור בתנאי שימוש אלה, כי לא תמסור ו/או תשדר ו/או תעלה לאתר או במסגרת השימוש באתר, תכנים (בין שפורסמו ובין שלא) הנופלים תחת אחת או יותר מהקטגוריות הבאות: 1. תוכן מאיים, טורדני, עוין, מעליב, גזעני, מפלה, פוגעני, גס, פורנוגרפי (או בעל אופי מיני) ו/או תוכן המהווה השמצה, לשון הרע, הוצאת דיבה, הכפשה כוזבת, המרדה, הטעיה מכוונת (לרבות בהיבט צרכני) ו/או בעל כל אופי בלתי חוקי אחר, לרבות ומבלי לגרוע תוכן המהווה פגיעה בפרטיות ו/או חדירה לצנעת הפרט ו/או כל תוכן אחר אשר פרסומו אסור לפי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981. 2. תוכן שיש בו כדי להפר זכויות של צדדים שלישיים כלשהם, לרבות ומבלי לגרוע זכויות יוצרים ו/או מבצעים, סימני מסחר, מדגמים ופטנטים, בין אם רשומים ובין אם לאו, והפרת זכויות אחרות של צדדים שלישיים לרבות זכויות קנייניות ו/או חוזיות, לרבות תוכן ששילובו באתר עלול לחשוף את מפעילת האתר לחבות בגין תשלום תמלוגים מכל סוג שהם לצדדים שלישיים. 3. "דואר זבל", הודעות, פרסומים ומסרים שמיועדים לנמענים רבים שלא ביקשו מראש ובמפורש לקבל, מכתבי שרשרת וכיו"ב. 4. תוכן הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים ו/או את מענם ו/או את פרטי ההתקשרות איתם. 5. תוכן המכיל בתוכו סיסמאות ו/או שמות משתמש ו/או פרטים אחרים המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטליים, אתרי אינטרנט או שירותים הדורשים הרשמה או תשלום, ללא תשלום או הרשמה כאמור. 6. תוכן המאפשר חדירה לתכני מחשב ו/או למידע שלא כדין או כזה שיש בו כדי להוות עבירת מחשב - לרבות מסירת תוכנות, קוד מחשב או יישום מחשב הכוללים נגיף-מחשב (וירוס), ובין היתר, תוכנות עויינות הידועות כסוס-טרויאני, תולעים (Worms) ואנדלים (Vandals), פצצות זמן ויישומים מזיקים אחרים מכל סוג שהוא. 7. כל תוכן אחר שהינו בלתי חוקי, או המעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה או עוולה על פי כל דין, לרבות תוכן שפרסומו ו/או השימוש בו נאסר לפי הוראות כל דין.

הנך מאשר כי ידוע לך ואתה מסכים לכך, כי תכני הגולשים אינם תכנים המסופקים על ידי מפעילת האתר (או כל גורם אחר הקשור בחברה), או מי מטעמה וכי מפעילת האתר  אינה מתחייבת לבצע פיקוח, בקרה, עריכה ו/או סינון כלשהם, של תכני הגולשים המפורסמים או כלולים באתר.

מובהר, כי מפעילת האתר שומרת על זכותה ותהא רשאית בכל עת ולפי שקול דעתה הבלעדי לסרב לפרסם, לא לאפשר גישה אל, למחוק ו/או לערוך כל שינוי ו/או התאמה בתכני גולשים שנמסרו במסגרת האתר (בין אם פורסמו ובין אם טרם פורסמו), באופן מלא או חלקי, ללא כל הודעה מוקדמת וללא כל צורך בהסכמה של הגולש שהעלה ו/או פרסם ו/או מסר ו/או שידר את התכנים האמורים ו/או של הגורם שהינו מקור התוכן או שתוכן כאמור נמסר על ידו.

בעצם מסירת ו/או שידור ו/או העלאת תכני גולשים לאתר (בכל מדור ובכל שירות הזמין או מוצע באמצעות האתר) ו/או במסגרת השימוש באתר, הנך מקנה ומעניק למפעילת האתר (ו/או מתחייב כי הבעלים החוקי של התוכן, הקנה והעניק במפורש למפעילת האתר באופן אוטומטי, בלתי חוזר וללא תמורה מכל מין וסוג שהוא), רישיון כלל עולמי, בלתי מוגבל בזמן, ניתן להעברה ברישיונות משנה, חינמי אך לא בלעדי, לעשות שימוש במסגרת האתר בתוכן שנמסר, ובכלל זה, מבלי לגרוע, לאחסן, להעתיק, להציג, לפרסם, לבצע, לשדר, להפיץ, לערוך, להתאים, לתרגם ולשכפל את התוכן האמור (לרבות הצגה, פרסום וביצוע פומבי) וליצור יצירות נגזרות מהתוכן האמור, לאפשר גישה לאחרים אל התוכן האמור ולגלם את התוכן האמור בכל מדיה, פורמט או אמצעי טכנולוגי אחר, המוכר כיום ו/או כפי שיהיה קיים בעתיד. מובהר בזה, והנך מסכים לכך, כי בעצם מסירת תכני גולשים לאתר ו/או במסגרת האתר, כאמור לעיל, הנך מקנה ומעניק (ו/או מתחייב כי הבעלים החוקי של התוכן הקנה והעניק במפורש) רישיון שימוש דומה לזה האמור לעיל לכל קהילת הגולשים והמשתמשים באתר, לשימושם הפרטי כפי שיתאפשר מעת לעת באתר ובהתאם ובכפוף לתנאי שימוש אלה.

הנך מאשר כי ידוע לך ואתה מסכים לכך כי יתכן ובמסגרת הגלישה באתר ו/או השימוש בשירותים הזמינים באתר, אתה, הגולש ו/או כל משתמש באתר, עלול להיחשף לתכני גולשים מטעים, שגויים, פוגעניים, בלתי הולמים ו/או בלתי חוקיים וכי לא תהא לך כל טענה, דרישה ו/או תביעה ("תביעה") כלפי מפעילת האתר ו/או מי מטעמה (לרבות מנהליה, עובדיה וכל גורם אחר הקשור עמה) בקשר לכך.

מובהר, כי מפעילת האתר אינה אחראית לנכונות, דיוק, מהימנות ושלמות תכני גולשים המועלים לאתר וכן אינה אחראית לטעויות, הטעיות, שגיאות, הפרות זכויות וחוקים ו/או כל פגיעה אחרת באינטרסים של כל אדם בקשר לכך, לרבות ומבלי לגרוע, לכל שינוי, תיקון, השמטה, חבלה או עיוות שנעשה בקשר עם כל תוכן כאמור שנמסר במסגרת האתר, בין שפורסם ובין שלא.

יודגש, כי מפעילת האתר לא תישא בכל אחריות כלפיך ו/או מי מטעמך ו/או כלפי צדדים אחרים בגין כל נזק, הפסד, אובדן, הוצאה, אי נוחות, עגמת נפש ו/או פגיעה בקשר עם תכני גולשים הכלולים באתר (על מדוריו השונים והשירותים השונים הזמינים באמצעותו) ובקשר עם השימוש בתכנים כאמור, לרבות ומבלי לגרוע בקשר עם כל תוצאה, ישירה או עקיפה, של השימוש בתכני גולשים ובכלל זה מתן גישה, פרסום, הצגה, הפצה, שידור וביצוע (באופן מקוון ובכל דרך אחרת) של תכנים כאמור.

כמו כן, הנך מאשר, מסכים ומתחייב בזה, כי הנך מוותר ופוטר את מפעילת האתר וכל מי מטעמה (לרבות מנהליה, עובדיה וגופים הקשורים עמה), באופן סופי, מוחלט ובלתי חוזר מכל אחריות בגין נזק, הפסד, אבדן ו/או הוצאה (מכל מין וסוג שהוא) ו/או מכל תביעה, דרישה ו/או טענה, במישרין או בעקיפין, בקשר עם ו/או הנובעים מתכני גולשים הכלולים באתר, פרסומם, השימוש בהם ו/או ניצולם בכל דרך שהיא, בין אם תכנים כאמור מקורם בך ו/או בגולשים אחרים.

המטבע הווירטואלי באתר

המטבע הווירטואלי המוצע, הנסחר והמועבר באתר, ידוע בשם מיקמק קאש (להלן - "מטבעות"). החברה רשאית לגבות תשלום עבור הזכות להשתמש במטבעות האתר ו/או רשאית לחלק את מטבעות האתר ללא תשלום, לפי שיקול-דעתה הבלעדי.

בכל מקרה, לא ניתן לפדות את המטבעות תמורת סכום כסף כלשהו, והם אינם משקפים ערך כספי, ממשי, כלשהו.  

החברה הינה בעלת הזכות הבלעדית לנהל, להסדיר, לשנות ולבטל את מטבעות האתר לפי החלטתה, בכל מקרה כללי או ספציפי, ולא תהא לחברה כל אחריות בגין אובדן כלשהו של מטבעות אתר.

 

אופן הקנייה

רשאי לקנות באתר כל אדם מעל גיל 18 (לעיל ולהלן - "משתמש" או "לקוח"). באתר מוצעים למכירה פריטים המלווים ומוצגים בתמונות להמחשה. התמונות נועדו להמחשה בלבד. בסמוך לכל פריט מוצג מחירו בשקלים. משתמש באתר רשאי להוסיף לסל הקניות כל מוצר המוצע לרכישה, וזאת לאחר שהתרשם מהמוצר וממחירו. בסיום ההזמנה על המשתמש לעבור לקופה, לצורך אישור הרכישה, ולאשר את הרכישה.

חשבון מנוי       

חלק מהשירותים והמוצרים שמוצעים באתר כרוכים בתשלום. בכדי לרכוש שירותים ומוצרים אלו ו/או בכדי להשתתף ו/או להבטיח קבלת הטבות מסוימות שקיימות באתר, יש ליצור חשבון מנוי (להלן - "מנוי"). כל משתמש מתחייב לספק, לתחזק ולעדכן, במדויק ובאמינות, את המידע והנתונים שיתבקש לספק, במסגרת  תהליכי הרישום ויצירת חשבון המנוי לאתר (להלן - " נתוני הרישום").

נתוני הרישום, יישמרו במאגר המידע של החברה. המשתמש מצהיר ומאשר כי ידוע לו שאינו נדרש על-פי חוק למסור את המידע וכי המידע נמסר מרצונו ובהסכמתו. בלא מסירת הפרטים המופיעים בשדות החובה במערכת, לא ניתן להיות מנוי כאמור.

בכל עניין הקשור לאתר, ובפרט, בכל הקשור ליצירת חשבון מנוי, חל איסור מוחלט, להתחזות לכל אדם או ישות, או לסלף זהות או השתייכות, לרבות שימוש בשם המשתמש של אדם אחר, סיסמה או חשבון אחר.

הנך מתחייב להודיע מיד לחברה ומנהלי האתר, על כל גילוי של שימוש לא מורשה בשם משתמש, סיסמה, פרטי חשבון אחרים, ו/או על כל הפרה (לרבות הפרות אבטחה) אחרת, של כל גורם ו/או משתמש באתר. בנוסף, הנך מסכים ומתחייב לצאת מחשבונך באופן סדור, בסיומה של כל התחברות.

למען הסר ספק, החברה אינה אחראית לכל נזק ו/או פגיעה שייגרמו בשל אי-יציאה סדורה מהחשבון בסיום השימוש.

אין ברכישת מנוי כדי להקנות לבעל המנוי זכויות כלשהן, בקשר למידע המצוי באתר ו/או זכות להעתיק ו/או להפיץ ו/או למכור ו/או לעשות שימוש מסחרי כלשהו, במידע המצוי באתר.

סוגי מנויים

החברה מציעה לרכישה באתר, מספר סוגי מנוי:

א.   מנוי חודשי (לא פעיל): מנוי חודשי מתמשך, מידי חודש קלנדרי, במחיר של 50 ₪ לחודש, בתשלום חודשי מראש, שישולם מדי חודש (באותו היום הקלנדרי שבו נרכש המנוי).

ב.       מנוי לשישה חודשים (לא פעיל): מנוי מתמשך, בהתחייבות לתקופה ראשונה קצובה של שישה חודשים ("תקופת ההטבה") במחיר מנוי מוזל, שישולם מראש, בסך 240 ₪ עבור ששת החודשים הראשונים.
לאחר שהחברה תודיע למנוי, בתקופה שבין 60 ימים ל- 30 ימים לפני תום תקופת ההטבה, על כי תקופת ההטבה תסתיים במועד שיפורט בהודעת החברה, אזי ככל והמנוי לא יודיע לחברה על ביטול המנוי, המנוי ימשיך לתקופה מתמשכת במחיר המנוי המלאבסך 50 ₪ לחודש
בתשלום חודשי מראש ("התשלום החודשי"), שישולם מידי חודש (באותו היום הקלנדרי שבו נרכש המנוי).

ג.       מנוי לשלושה חודשים (לא פעיל): מנוי מתמשך, בהתחייבות לתקופה ראשונה קצובה של שלושה חודשים ("תקופת ההטבה"), במחיר מנוי מוזל, שישולם  מראש, בסך של 150 ₪ עבור שלושת החודשים הראשונים.
לאחר מכן, המנוי ימשיך לתקופה מתמשכת במחיר המנוי המלאבסך של 60 ₪ לחודש, בתשלום חודשי מראש ("התשלום החודשי"), שישולם מדי חודש (באותו היום הקלנדרי שבו נרכש המנוי).

ד.    מנוי משודרג לשלושה חודשים :מנוי מתמשך, בהתחייבות לתקופה ראשונה קצובה של שלושה חודשים ("תקופת ההטבה"), במחיר מנוי מוזל, שישולם  מראש, בסך של 150 ₪ עבור שלושת החודשים הראשונים.
לאחר מכן, המנוי ימשיך לתקופה מתמשכת במחיר המנוי המלאבסך של 60 ₪ לחודש, בתשלום חודשי מראש ("התשלום החודשי"), שישולם מדי חודש (באותו היום הקלנדרי שבו נרכש המנוי).
בעת רכישת המנוי יקבל המנוי את השדרוג הוירטואלי האחרון שהופק.

ה.       מנוי משודרג לשישה חודשים (לא פעיל): מנוי מתמשך, בהתחייבות לתקופה ראשונה קצובה של שישה חודשים ("תקופת ההטבה") במחיר מנוי מוזל, שישולם מראש, בסך 240 ₪ עבור ששת החודשים הראשונים. לאחר שהחברה תודיע למנוי, בתקופה שבין 60 ימים ל- 30 ימים לפני תום תקופת ההטבה, על כי תקופת ההטבה תסתיים במועד שיפורט בהודעת החברה, אזי ככל והמנוי לא יודיע לחברה על ביטול המנוי, המנוי ימשיך לתקופה מתמשכת במחיר המנוי המלאבסך 60 ₪ לחודש, בתשלום חודשי מראש ("התשלום החודשי"), שישולם מידי חודש (באותו היום הקלנדרי שבו נרכש המנוי). 
בעת רכישת המנוי יקבל המנוי את השדרוג הוירטואלי האחרון שהופק.

ו.         מנוי חודשי משודרג : מנוי חודשי מתמשך הכולל שדרוג וירטואלי, מידי חודש קלנדרי, במחיר של 60 ₪ לחודש, בתשלום חודשי מראש, שישולם מדי חודש (באותו היום הקלנדרי שבו נרכש המנוי). 
בעת רכישת המנוי יקבל המנוי את השדרוג הוירטואלי האחרון שהופק.

ז.          מנוי משודרג כל הזמן: מנוי חודשי מתמשך לקבלת שדרוג וירטואלי (בלבד), מידי חודש קלנדרי, במחיר של 40 ₪לחודש, בתשלום חודשי מראש, שישולם מידי חודש (באותו היום הקלנדרי שבו נרכש המנוי). 
בעת רכישת המנוי יקבל המנוי את השדרוג הוירטואלי האחרון שהופק.

ח.                מנוי בהתחייבות לתקופה קצובה של שנה: בתשלום מראש, במחיר של 360 ₪.
במקרה של מנוי משודרג, בעת רכישת המנוי יקבל המנוי את השדרוג הוירטואלי האחרון שהופק.

ט.                מנוי בהתחייבות לתקופה קצובה של שנתיים (לא פעיל): בתשלום מראש, במחיר של 480 ₪.

י.                מנוי בהתחייבות לתקופה קצובה לכל  החיים (לא פעיל): בתשלום מראש, במחיר של 999 ₪.

יא.         מנוי מתנה שבועית: מנוי חודשי מתמשך הכולל קבלת מתנה וירטואלית מידי שבוע, במחיר של 19.9 ₪ לחודש, בתשלום חודשי מראש, שישולם מדי חודש (באותו היום הקלנדרי שבו נרכש המנוי). 
בעת רכישת המנוי יוכל המנוי לאסוף את המתנה השבועית האחרונה שהופקה.

יב.         "הכספת - המיקביט היומי" : מנוי חודשי מתמשך הכולל קבלת מתנה וירטואלית יומית , במחיר של 9.9 ₪ לחודש, בתשלום חודשי מראש, שישולם מדי חודש (באותו היום הקלנדרי שבו נרכש המנוי). 
בעת רכישת המנוי יוכל המשתמש לאסוף את המתנה היומית.

 יג. מנוי מולטי: מנוי חודשי מתמשך הכולל שדרוג וירטואלי , מידי חודש קלנדרי + מנוי מתנה חודשית הכולל קבלת מתנה וירטואלית מידי שבוע + הכספת "המיקביט היומי" הכולל מתנה וירטואלית יומית , במחיר של 70 ₪ לחודש, בתשלום חודשי מראש, שישולם מדי חודש (באותו היום הקלנדרי שבו נרכש המנוי). 
בעת רכישת המנוי יקבל המנוי את השדרוג הוירטואלי האחרון שהופק.

יד. מנוי יומולדת - מנוי חודשי מתמשך, מידי חודש קלנדרי, החודש הראשון במחיר הטבה של 10 שקלים ולאחר מכן מתחדש במחיר של 50 ₪ לחודש, בתשלום חודשי מראש, שישולם מדי חודש (באותו היום הקלנדרי שבו נרכש המנוי).

טו. מנוי חנוכה – מנוי חודשי מתמשך, מידי חודש קלנדרי במחיר של 39.9 ₪ לחודש, בתשלום חודשי מראש, שישולם מידי חודש (באותו היום הקלנדרי שבו נרכש המנוי), המנוי יעניק ביום הרכישה ועד תום חג החנוכה ועד 8 מתנות ושדרוגים בשווי של עד כ 40 ₪ ליום.

טז. מנוי 2020 מנוי חודשי מתמשך, מידי חודש קלנדרי במחיר של 39.9 ₪ לחודש, בתשלום חודשי מראש, שישולם מידי חודש קלנדרי (באותו היום הקלנדרי שבו נרכש המנוי), המנוי יעניק ביום הרכישה זכאות לארבעה שדרוגים שונים, בשווי כולל של כ 200 ₪.
     את השדרוג הראשון ניתן לקבל בכניסה הראשונה למערכת לאחר רכישת המנוי, לאחר מכן ניתן יהיה לאסוף את כל אחד משלושת השדרוגים הנוספים, כעבור שבוע מאיסוף השדרוג הקודם וזאת בתנאי שהמנוי בתוקף. הזכאות להטבה של ארבעה שדרוגים תינתן רק פעם אחת עבור משתמש.

יז. מנוי 10– מנוי חודשי מתמשך, מידי חודש קלנדרי במחיר של 50 ₪ לחודש, בתשלום חודשי מראש, שישולם מידי חודש קלנדרי (באותו היום הקלנדרי שבו נרכש המנוי), המנוי יעניק ביום הרכישה זכאות לעשרה שדרוגים שונים, בשווי כולל של כ 500 ₪.
     את השדרוג הראשון ניתן לקבל בכניסה הראשונה למערכת לאחר רכישת המנוי, לאחר מכן ניתן יהיה לאסוף את כל אחד מתשעת השדרוגים הנוספים, כעבור שבוע מאיסוף השדרוג הקודם וזאת בתנאי שהמנוי בתוקף. הזכאות להטבה של עשרת השדרוגים תינתן רק פעם אחת עבור משתמש.

יח. מנוי 21/20 מנוי חודשי מתמשך, מידי חודש קלנדרי במחיר של 39.9 ₪ לחודש, בתשלום חודשי מראש, שישולם מידי חודש קלנדרי (באותו היום הקלנדרי שבו נרכש המנוי), המנוי יעניק ביום הרכישה זכאות לארבעה שדרוגים שונים, בשווי כולל של כ 200 ₪.
     את השדרוג הראשון ניתן לקבל בכניסה הראשונה למערכת לאחר רכישת המנוי, לאחר מכן ניתן יהיה לאסוף את כל אחד משלושת השדרוגים הנוספים, כעבור שבוע מאיסוף השדרוג הקודם וזאת בתנאי שהמנוי בתוקף. הזכאות להטבה של ארבעה שדרוגים תינתן רק פעם אחת עבור משתמש.

יט. מנוי מיקמק 2 חודשי - מנוי חודשי מתמשך, מידי חודש קלנדרי, במחיר של 39.9 לחודש, בתשלום חודשי מראש, שישולם מדי חודש (באותו היום הקלנדרי שבו נרכש המנוי).

יי. מנוי מיקמק 2 לשלושה חודשים - מנוי מתמשך, בהתחייבות לתקופה ראשונה קצובה של שלושה חודשים ("תקופת ההטבה"), במחיר מנוי מוזל, שישולם  מראש, בסך של 99.9 ₪ עבור שלושת החודשים הראשונים.
לאחר מכן, המנוי ימשיך לתקופה מתמשכת במחיר המנוי המלאבסך של 39.9 ₪ לחודש, בתשלום חודשי מראש ("התשלום החודשי"), שישולם מדי חודש (באותו היום הקלנדרי שבו נרכש המנוי).

יכ. מנוי מיקמק 2 - 12 חודשים - מנוי בהתחייבות לתקופה קצובה של שנה:  בתשלום מראש, במחיר של 360 ₪.

יל. מנוי מיקמק פלוס חודשי - מנוי חודשי מתמשך, מידי חודש קלנדרי, במחיר של 60 לחודש, בתשלום חודשי מראש, שישולם מדי חודש (באותו היום הקלנדרי שבו נרכש המנוי).

ימ. מנוי מיקמק פלוס לשלושה חודשים - מנוי מתמשך, בהתחייבות לתקופה ראשונה קצובה של שלושה חודשים ("תקופת ההטבה"), במחיר מנוי מוזל, שישולם  מראש, בסך של 150 ₪ עבור שלושת החודשים הראשונים.
לאחר מכן, המנוי ימשיך לתקופה מתמשכת במחיר המנוי המלאבסך של 60 ₪ לחודש, בתשלום חודשי מראש ("התשלום החודשי"), שישולם מדי חודש (באותו היום הקלנדרי שבו נרכש המנוי).

ינ. מנוי מיקמק פלוס - 12 חודשים - מנוי בהתחייבות לתקופה קצובה של שנה:  בתשלום מראש, במחיר של 480 ₪.

יס. מנוי מיקמק 2 חודשי + מיקארד נטען - מנוי חודשי מתמשך, מידי חודש קלנדרי, במחיר של 39.9 לחודש, בתשלום חודשי מראש, שישולם מדי חודש (באותו היום הקלנדרי שבו נרכש המנוי).
    במועד הרכישה המנוי יקבל כרטיס מיקארד הטעון ב-20 ש"ח. מדי חודש עם חידוש המנוי הכרטיס ייטען ב-20 ש"ח נוספים.

יע. מנוי מיקארד חודשי פרמיום כסף - מנוי חודשי מתמשך, מידי חודש קלנדרי, במחיר של 19.9 לחודש, בתשלום חודשי מראש, שישולם מדי חודש (באותו היום הקלנדרי שבו נרכש המנוי).
    במועד הרכישה המנוי יקבל כרטיס מיקארד הטעון ב-25 ש"ח. מדי חודש עם חידוש המנוי הכרטיס ייטען ב-25 ש"ח נוספים.

יפ. מנוי מיקארד חודשי פרמיום זהב - מנוי חודשי מתמשך, מידי חודש קלנדרי, במחיר של 29.9 לחודש, בתשלום חודשי מראש, שישולם מדי חודש (באותו היום הקלנדרי שבו נרכש המנוי).
    במועד הרכישה המנוי יקבל כרטיס מיקארד הטעון ב-40 ש"ח. מדי חודש עם חידוש המנוי הכרטיס ייטען ב-40 ש"ח נוספים.

יצ. מנוי מיקארד חודשי פרמיום יהלום - מנוי חודשי מתמשך, מידי חודש קלנדרי, במחיר של 39.9 לחודש, בתשלום חודשי מראש, שישולם מדי חודש (באותו היום הקלנדרי שבו נרכש המנוי).
    במועד הרכישה המנוי יקבל כרטיס מיקארד הטעון ב-60 ש"ח. מדי חודש עם חידוש המנוי הכרטיס ייטען ב-60 ש"ח נוספים.


           ההודעה על סיום תקופת ההטבה תישלח אל המנוי באמצעות כתובת דואר האלקטרוני שימסור המנוי בעת ההתקשרות (להלן: "כתובת הדוא"ל"). המנוי מסכים כי כתובת הדוא"ל תשמש את המנוי לאורך כל תקופת ההתקשרות מול החברה ובמסירתה הוא מאשר ומסכים לקבל הודעות מהחברה לכתובתו זו. שינוי ו/או החלפה של הכתובת הנ"ל הינה באחריות המנוי בלבד ובאחריותו לעדכן את החברה על כל שינוי ו/או החלפה כאמור.   

 

כל התשלומים עבור תקופות ההתחייבות הקצובות, ישולמו מראש במלואם, במועד הרכישה, ובעל המנוי לא יזוכה בסכום כלשהו במקרה של ביטול מנוי, למעט כמפורט בתקנון זה, להלן.  

ביטול מנוי

ביטול מנוי ייכנס לתוקף בתוך 3 ימי עסקים, מיום מסירת הודעת הביטול לחברה. ההודעה תימסר למוקד השירות, לפי בחירת בעל המנוי בטלפון (בכפוף למסירת פרט מזהה שהוסכם מראש), בדואר רשום* או בפנייה למוקד שירות לקוחות 

*           ככל וההודעה על ביטול המנוי תשלח בדואר רשום, ביטול המנוי ייכנס לתוקף בתוך 6 ימי עסקים מיום מסירת ההודעה למשלוח.

בהודעת ביטול מנוי לשלושה חודשים ו- מנוי משודרג לשלושה חודשים ו- מנוי משודרג לשישה חודשים ו- מנוי לשישה חודשים יחולו התנאים הבאים, כדלקמן:

א.   בתקופת ההטבה, ניתן למסור הודעת ביטול למוקד השירות כמפורט לעיל, לאחר 45 יום מיום עשיית המנוי (ללא החזר כספי בגין תקופת ההטבה) – ובכל עת לאחר סיומה של תקופת ההטבה. 

ב.    לאחר סיום תקופת ההטבה: ניתן למסור הודעת ביטול בכל עת. בעל המנוי יזוכה, עבור הימים שנותרו עד לסיום החודש, בחלקו היחסי של התשלום החודשי (ששולם מראש עבור אותו החודש).

ג.     אם הזיכוי הכספי שיגיע למנוי בגין הודעת הביטול שמסר הינו מעל 30 ₪, יוסר השדרוג האחרון  (במקרה של מנוי משודרג)מהמועד בו ביטול המנוי ייכנס לתוקף, אך לא לפני תום 30 ימים ממועד התשלום האחרון בגין המנוי.

במקרה של ביטול מנוי חודשי משודרג ומנוי מולטי: ניתן לביטול בכל עת. בעל המנוי יזוכה עבור הימים שנותרו עד לסיום החודש, בחלקו היחסי של התשלום החודשי (ששולם מראש עבור אותו החודש). במקרה בו סכום הזיכוי יעלה על 30 ₪, יוסר השדרוג האחרון שהמנוי קיבל, מהמועד בו ביטול המנוי ייכנס לתוקף. במקרה בו בעל המנוי יבטל את המנוי המשודרג בתוך 35 ימים מיום רכישתו, יוסרו כל השדרוגים במנוי זה, מהמועד בו ביטול המנוי ייכנס לתוקף.

במקרה של ביטול מנוי משודרג כל הזמן: ניתן לביטול בכל עת. במקרה בו בעל המנוי יבטל את המנוי בתקופה שלפני התשלום בגין החודש השני שלאחר רכישת המנוי, יוסרו כל השדרוגים במנוי זה שניתנו למנוי, מהמועד בו ביטול המנוי ייכנס לתוקף, אך לא לפני תום 30 ימים ממועד רכישת המנוי. במקרה של ביטול המנוי לאחר התשלום בגין החודש השני שלאחר רכישת המנוי, יוסר מהמנוי השדרוג האחרון שניתן לו, מהמועד בו ביטול המנוי ייכנס לתוקף, אך לא לפני תום 30 ימים ממועד התשלום האחרון בגין המנוי.

במקרה של ביטול מנוי מתנה שבועית: ניתן לביטול בכל עת. 
במקרה של ביטול המנוי לאחר התשלום בגין החודש השני שלאחר רכישת המנוי, יזוכה המנוי עבור הימים שנותרו עד לסיום החודש, בחלקו היחסי של התשלום החודשי (ששולם מראש עבור אותו החודש).

במקרה של ביטול מנוי לכל החיים: ניתן לביטול בכל עת. 
במקרה של ביטול מנוי לכל החיים יחושב הזיכוי לפי מחיר הרכישה בניכוי מחיר מנוי חודשי שאינו משודרג (מחיר מלא) עבור כל חודש בעלות על המנוי.

 

 למעט המפורט לעיל, בעל המנוי לא יזוכה בסכום כלשהו, במקרה של ביטול מנוי. 

הזיכויים המפורטים בתקנון זה הינם סופיים, קבועים ומוחלטים, וכוללים כל תשלום, הצמדה, מס, ריבית, או תוספת כלשהי אחרת, קיימים ו/או עתידיים, ולא ישתנו, לרבות במקרים של עליות ו/או ירידות בשיעורי המיסים, שינויי ריביות, מדדים ו/או בשל כל שינוי אחר.

במקרה שמנוי ו/או משתמש כלשהו, יבטל איזה מהתשלומים שבהם הוא חייב לחברה, באמצעות הודעת ביטול לחברת האשראי, וללא הסכמתה בכתב ומראש של החברה, בעל המנוי ו/או המשתמש, יחוייב בכל התשלומים שבוטלו ללא הסכמת החברה, ובנוסף, בעל המנוי ו/או המשתמש, מתחייב לשפות את החברה, על כל הוצאה שתגרם לה בגין הודעת ביטול כאמור, לרבות הוצאות גבייה ושכ"ט עו"ד.

המנוי הינו מנוי אישי, ואינו ניתן להעברה. בעל המנוי מתחייב שלא להעביר (בתמורה או שלא בתמורה) את המנוי לאחר, ומצהיר ומסכים בזאת, שככל שהמנוי יועבר על-ידו לאחר, החברה תהא רשאית לסיים את המנוי לאלתר, ולסגור את חשבון המנוי, ללא החזר כספי כלשהו.

 

אמצעי התשלום

ניתן לשלם באמצעות כרטיס אשראי תקף המונפק בישראל והשייך לאחת מחברות האשראי: ויזה כ.א.ל., ויזה אלפא, ישראכרט, מסטרקרד, קלאב ישראל בע"מ ולאומי קארד ואשר ניתן לסליקה על ידי אחת מחברות סליקת כרטיסי האשראי הפועלות בישראל כדין.

מספר הכרטיס ופרטיו יוזנו עם ביצוע ההזמנה באתר על פי תנאי קנייה בטוחה. הלקוח מסכים כי במקרה של החלפת כרטיס אשראי שפג תוקפו בכרטיס אשראי הנושא אותו מספר, תהיה החברה רשאית להמשיך ולחייב את הכרטיס החילופי. בכל מקרה או תקלה בהזנת הנתונים, רשאי המשתמש ליצור קשר טלפוני ולמסור פרטים בטלפון. בעת התשלום יש לספק את הנתונים הבאים: שם בעל הכרטיס, מספר תעודת זהות, וכתובת אימייל (e-mail) נגיש. במסגרת תהליך רכישת המוצרים וכדי לקבל את הפריט ו/או פריטים, יידרשו הגולשים לציין את הפרטים הבאים: שם מלא, כתובת מלאה בה ניתן להשיג את הרוכש ו/או המשתמש, טלפון ו/או כתובת מייל. מובהר כי רוכשים שלא ימסרו את פרטיהם המדויקים והמלאים כאמור, לא יוכלו לקבל את הפריט, והם מוותרים בזאת על כל טענה ו/או זכות בקשר לחברה, לפריט, ולרכישתו.

כרטיס מיקארד

"כרטיס מיקארד" הינו כרטיס מגנטי אישי נטען לשימוש חוזר, אשר יונפק על ידי החברה למחזיק בו, כנגד תשלום, ובאמצעותו ניתן לרכוש חלק מהמוצרים שמוצגים בחנות האינטרנטית של מיקמק, בכתובת https://www.mikmak.co.il/store/ (להלן - "חנות"), ואשר ההטבות המוקנות בו והשימוש בו יהיו בהתאם להוראות תקנון זה.

"הקוד הסודי", הינו מספר ייחודי, אשר יופיע על המסך באתר, לאחר הפעלה ראשונית של הכרטיס (להלן -"אקטיבציה"), ויאפשר למשתמש את השימוש בכרטיס, לרכישת מוצרים בחנות.

במסגרת תהליך האקטיבציה יש לבחור "שם מיקמק" (להלן – "משתמש"). יובהר, כי רק למשתמש זה יינתנו ההטבות הוירטואליות, שמעניק הכרטיס. כרטיס שלא בוצעה בו אקטיבציה, או לא אומת כראוי באתר, לא יאפשר לבעליו לבצע רכישות, ולא יקנה לבעליו זכות כלשהי לשימוש ו/או לרכישה ו/או בקשר לאתר.

כל כרטיס מוטען בסכום קבוע מראש. הסכום הראשוני שטעון בכרטיס, הינו הסכום שמצוין בדף הרכישה בזמן רכישת הכרטיס בלבד. הכרטיס מזכה את המחזיק בו, עד לגובה הסכום שיטען בו בעת רכישתו, בהתאם לגובה הסכום ששולם על ידי הרוכש, ובהתאם לתנאים שיסוכמו בין החברה לבין הרוכש בעת רכישת הכרטיס.

בכל רכישה שיבצע המחזיק באמצעות הכרטיס, יחויב הכרטיס בסכום הרכישה, שיופחת מהסכום שהכרטיס טעון בו באותה עת. יתרת הסכום הטעון בכרטיס תהא ניתנת לשימוש ברכישה/הרכישות הבאות.

בכל מקרה, הסכום שנטען בכרטיס לא יומר במזומן ו/או בכל הטבה כספית אחרת, ולא יושב ו/או ישולם לבעל הכרטיס. הכרטיס ניתן לטעינה חוזרת בהתאם לתנאי טעינתו הראשונית.

בכל טעינה סכום המינימום הינו 50 ₪. רכישה ו/או טעינה של כרטיס תתאפשר רק באמצעי התשלום הנקובים באתר.

טעינת הכרטיס תהא אפשרית בחנות ו/או בשירות לקוחות, כפי שתמצא החברה לנכון על פי שיקול דעתה הבלעדי.

הכרטיס יקנה למחזיק בו את הזכות להשתמש בו ולשלם באמצעותו עבור רכישה של חלק מהמוצר(ים) ו/או הפריט(ים) ו/או השירותים שירכוש בחנות ו/או בעסקים המכבדים את הכרטיס, עד לגובה הסכום הטעון בכרטיס שברשותו.

לא ניתן לשלם באמצעות הכרטיס, את תשלומי דמי המנוי החודשיים.

הכרטיס מקנה הטבה בשיעור של 20% הנחה, בכל רכישה של פריטים וירטואליים, מתוך הקטלוגים הוירטואליים בעולם של מיקמק, שמוצעים למכירה תמורת "מטבעות" באתר. ההטבה ניתנת אך ורק, למשתמש שמוגדר כמשתמש מנוי, המשלם באמצעות הכרטיס.

החברה תעשה ככל יכולתה על מנת שניתן יהיה לקבל באמצעות האתר מידע בדבר הרכישות שבוצעו באמצעות הכרטיס, ובדבר יתרת הסכום הטעון בכרטיס, באופן ובדרך שהחברה תמצא לנכון ומועיל. לחברה הזכות להוסיף ו/או לשנות את אמצעי קבלת המידע כאמור, בין בדרך של מענה טלפוני ובין בכל דרך אחרת, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

במקרה של אובדן או גניבה של הכרטיס, מחזיק הכרטיס מתחייב להודיע על כך לחברה, באופן מיידי (כולל הזדהות מלאה לשם דיווח והמשך טיפול), ועם קבלת הודעתו תחסום החברה את השימוש בכרטיס.

במקרה של אובדן או גניבת הכרטיס כאמור, החברה אינה מתחייבת להשיב, ולא תשיב, ללקוח ו/או למחזיק הכרטיס ו/או לרוכש הכרטיס ו/או לבעל המנוי ו/או לכל גורם אחר, תשלום כלשהו.

למען הסר ספק, רכישת, החזקת, והשימוש בכרטיס, הינם באחריותו של רוכש הכרטיס בלבד, ובמקרה של גניבה או אובדן, החברה לא תזכה בסכום כלשהו, את הלקוח ו/או מחזיק הכרטיס ו/או רוכש הכרטיס ו/או בעל המנוי ו/או כל גורם אחר.

רכישות בחנות באמצעות הכרטיס מיקארד

כל תהליך של רכישה בחנות מחייב הקלדת מספר הכרטיס + קוד סודי. לאחר אימות הנתונים סכום הכרטיס יעודכן בהתאם.

לא ניתן לבטל או להחזיר מוצרים ו/או פריטים וירטואליים.

משתמש שישתמש לרעה בכרטיס, ירכוש מוצרים ו/או פריטים עבור משתמש אחר ו/או ישיג ו/או יעשה שימוש כלשהו, במספר הכרטיס של אחר ו/או בקוד הסודי של אחר, ייחסם ויורחק מהאתר לצמיתות, ללא השבת תשלום כלשהו.

בביצוע תהליך האקטיבציה של הכרטיס, הינך מאשר את רכישת הכרטיס ואת כל הפעולות והרכישות שיבוצעו בכרטיס בעתיד, כמו גם את תנאי התקנון ואת העובדה שביצעת את הרכישה. תנאי המשלוח של הכרטיס הינם תואמים לתנאי המשלוח הכלליים של המוצרים מהחנות. לחברה הזכות לשנות ולתקן את תנאי הרכישה של הכרטיס וכן את תנאי הטעינה מחדש, לפי העניין. החברה זכאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, שלא להיענות לבקשה לרכישת הכרטיס או לטעינתו מחדש.

מחירים ותשלומים

כל המחירים באתר כוללים מע"מ. החיוב מתבצע באמצעות כרטיס אשראי על פי הזנת המשתמש בין אם באתר או בטלפון. סך החיוב לאחר לחיצה על "אישור הזמנה" הינו סך עלות כפי שהופיעו באתר ברגע ההזמנה באתר לפני הלחיצה על אישור. החברה רשאית לשנות מחירי דמי המנוי ו/או המוצרים. המחיר התקף הוא המחיר שפורסם באתר בעת הלחיצה על אישור רכישה והשלמת התהליך.

משלוחים ומוצרים

במסגרת תהליך רכישת המוצרים וכדי לקבל את הפריט ו/או פריטים, יידרשו הגולשים לציין את הפרטים הבאים: שם מלא, כתובת מלאה בה ניתן להשיג את הגולש טלפון ו/או כתובת מייל. מובהר כי גולשים אשר לא ישאירו את פרטיהם המדויקים והמלאים כאמור, לא יוכלו לקבל את הפריט, והם מוותרים על כל זכות או טענה בעניין זה. הפריט ישלח לבתי הרוכשים באמצעות דואר ישראל ועל פי הפרטים האישיים שהוזנו באתר תוך 14 - 21 ימי עבודה. במידה ויחול עיכוב שיחרוג ממועד אספקה זה, או חוסר במוצר, או כל סיבה שהיא שבגללה לא יוכל האתר לספק את המוצר - יצור האתר קשר עם המשתמש לתאום המשך הטיפול בהזמנה או לביטולה.       

למען הסר ספק, החברה אינה אחראית לשלוח את הפריט במידה והוזנה כתובת שגויה ו/או לא הוזנה כלל. החברה אינה אחראית לתקלות ככל שיהיו בשירותי הדואר. החברה רשאית להתנות את קבלת הפריט בהזדהות באמצעות תעודת זהות, להנחת דעתה של החברה. הפריט יישלח כאמור ללקוחות שרכשו בצורה תקינה בעמודי הרכישה בלבד. החברה אינה אחראית לאיכות הפריט/ים או לתנאים בהם יסופקו הפריט/ים. הפריט/ים הינם באחריותם הבלעדית של היצרנים ו/או המשווקים הרלבנטיים. החברה לא תהיה אחראית לכל פגם, קלקול, נזק, אי-תקינות או אי התאמה בנוגע לפריט/ים או לאספקתם. החברה שומרת לעצמה את הזכות להוסיף לגרוע, לשנות, ללא הגבלה ועל-פי שיקול דעתה הבלעדי, את כמות ו/או סוג הפריט/ים וכן את הזכות (אך לא החובה) להציע פריט חלופי בכמות ומסוג שעליו תחליט על-פי שיקול דעתה. משלוחים באמצעות "דואר רשום" או שליח או לחו"ל כרוכים בתוספת מחיר ובכפיפות לתנאי הפעילות של דואר ישראל ואזורי החלוקה של חברת השליחויות של דואר ישראל.

דמי המשלוח ישולמו ע"י הלקוח במסגרת התשלום בגין המוצר במידה וקיימים דמי משלוח. משלוח המוצרים מתבצע באמצעות שרות דואר שליחים או שרותי הדואר של דואר ישראל.

החברה תפעל כדי לספק את המוצר ו/או השירות בהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף המכירה, וזאת בכפוף לתשלום מלא באמצעות כרטיס האשראי. החברה לא תהא אחראית לאיחור בביצוע אספקת המוצר במקרים הבאים:

כוח עליון, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מלחמה, פעולות איבה, מצב חרום ונזקי טבע. שביתה אצל ספקים של שירותים או סחורות הדרושים לייצור ו/או הובלת המוצרים. כל סיבה שאינה בשליטת החברה. באזורים המוגבלים לגישה מבחינת חברת השליחויות, החברה תהא רשאית לספק את המוצרים ללקוחות במקום סמוך ומקובל וזאת בתיאום מראש עם הלקוח. מועדי אספקת המוצרים ו/או השירותים כפי שאלה מצוינים בדף המכירה חלים מרגע אישור חברת האשראי.

מועדי האספקה המצוינים באתר מסתמכים על תקנון דואר ישראל ועל אחריותה וכפופים להמצאות הקונה בכתובת המשלוח בעת האספקה. לקונה אשר לא ימצא בכתובת המשלוח תושאר הודעה, ובה מספר הטלפון של מוקד דואר שליחים, לצורך תאום מחודש של מועד האספקה.

זמני אספקת המוצרים ו/או השירותים כפי שאלה מצוינים בדף המכירה כוללים רק ימי עסקים, יום א-ה (לא כולל שישי שבת, ערבי חג וימי חג). מוצר שישלח במסגרת "משלוח חינם", יישלח ע"י דואר ישראל כדואר רגיל והמשך טיפולו יהיה באחריות דואר ישראל.

הפריט ישלח למנוי כאמור, רק לאחר שיאומתו הנתונים שהקליד במהלך רכישת המנוי באתר ו/או נתוני הגבייה של המנוי מול מערכת הסליקה של האתר.  

לא ניתן לבטל או להחזיר מוצרים ו/או פריטים וירטואליים.

במקרה שהתגלה פגם במוצר (שאינו פריט וירטואלי) שנרכש על-ידי משתמש ו/או כל רוכש אחר באתר, ו/או אי-התאמה בין המוצר לתיאורו, או במקרה של אי-אספקת המוצר במועד, או הפרת ההסכם מצד החברה (להלן וביחד – "פגם"), ניתן להודיע לחברה בכתב (לכתובת: הברזל 25 תל אביב לפרטים: טלפון03-7741808) בתוך 14 ימים, על הפגם במוצר ועל ביטול הרכישה, ולתאם את השבת המוצר הפגום לחברה. במקרה של פגם במוצר כאמור, החברה תשיב את התשלומים ששולמו (ככל ששולמו) עבור המוצר, ולא תחייב את הרוכש בגין המוצר.

במקרה שהמוצר (שאינו פריט וירטואלי) תקין, ולא נפל בו פגם כמפורט לעיל, ניתן להודיע לחברה בכתב (לכתובת: הברזל 25 תל אביב לפרטים: טלפון03-7741808)  בתוך 14 ימים, על ביטול הרכישה. הרוכש יחויב בתשלום דמי ביטול בסך 5% ממחיר המוצר (ולכל היותר 100 ₪), וכן בנוסף, ישיב את הפריט לכתובת: הברזל 25 תל אביב (ככל שקיבל את הפריט), וכן יחויב בתשלום החלק היחסי בגין השירות שכבר קיבל (ככל שקיבל את השירות).

בכל מקרה שערך המוצר פחת, כתוצאה מהרעה משמעותית במצבו, הרוכש יחויב בתשלום בגין פחת זה.  

הכל בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981.

החברה רשאית שלא לשלוח את הפריט, לידי מי שרכש את המוצר תוך ביצוע עבירה או כל מעשה אחר, המפר כל דין (לרבות כל חוק, תקנה, צו, הוראה או מעשה המהווה הפרה של תנאים אלו ו/או של תנאי השימוש הכלליים של אתר החברה). בכל מקרה, שליחת המוצר לא תהווה אישור מצד החברה, כי המשתתף לא ביצע הפרה או עבירה כלשהי.

הגבלת אחריות 

מבלי לגרוע מהאמור בתקנון זה מובהר, כי החברה לא תישא באחריות במקרה של מעשה ו/או מחדל של צד שלישי, לרבות, אך לא רק, במחלוקות בין צד שלישי כלשהו לבין החברה בקשר עם האתר העלולה להשפיע על כמות הנקודות ו/או צבירת המטבעות. החברה תהיה רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי לסיים ו/או לשנות את תוכן האתר, המשחקים שבאתר, ו/או תחרויות שיהיו באתר מפעם לפעם, לשנות את הפרס/ים בכל שלב של התחרות באתר בהודעה שתפורסם באתר, וכל משתתף מסכים לכך שהודעה כאמור תיחשב כהודעה מספיקה והולמת. למשתתפים לא תהיה כל טענה, בין היתר, בדבר סיום ו/או שינוי כאמור.

השתתפותך באתר, על כל שלביו ומסכיו, תהא על אחריותך הבלעדית, והחברה ו/או מי מטעמה לא תישאנה באחריות לכל נזק, לרבות אך מבלי לגרוע מהאמור לעיל, נזק גוף אשר נגרם למי ממשתתפים אלו עקב ו/או בקשר עם השתתפות ו/או אי השתתפות במי משלבי האתר, לרבות בכל הקשור למימוש הפרסים ו/או לפריטים שנרכשו מהאתר.

הצהרות והתחייבויות נוספות של המשתמש

בנוסף, המשתמש מצהיר ומתחייב במפורש, כלפי החברה כדלקמן: כי ישתמש בשירותים בהתאם לתקנון זה, להוראות כל דין, ובכפוף להוראות הפעלה ולהנחיות שימסרו (אם יימסרו) לו מעת לעת, ע"י החברה, ספקי שירותים וספקי המידע, וכי לא יעשה שימוש בשירותים של האתר לצורך ביצוע מעשה או פעולה האסורים עפ"י כל דין, והוא מתחייב לשפות את החברה מיד לדרישתה הראשונה, בגין כל מעשה או מחדל אסורים, לרבות אך מבלי לגרוע: א. חדירה לחומר ו/או לקבצי מחשב שלא כדין ו/או העברת וירוס מחשב למחשבים אחרים ו/או שימוש או הפרעה למחשבים אחרים - בניגוד לחוק המחשבים, התשנ"ה 1995 -. ב. כל שימוש שעלול לגרום נזק או הפרעה ו/או הגבלת שימוש בשירותים ע"י אחרים ו/או העלול להוות פגיעה או הפרה של זכויות קניינות ואחרות של אחרים, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, פגיעה בזכויות יוצרים, בסימנים ובשמות מסחריים, במדגמים ובפטנטים וכו', משלוח הודעות דואר אלקטרוני למשתמשים באופן המעורר תלונות מצד המקבלים או ההודעות או בניגוד לקוד התנהגות המקובל ברשת האינטרנט.

המשתמש מצהיר ומתחייב כי ישפה את החברה מיד עם קבלת דרישה לעשות כן, בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או אובדן ו/או הוצאה, לרבות הוצאות משפטיות, אשר יגרמו לה ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה משימוש שעשה ו/או שנעשה דרכו בשירותים ו/או בסיסמאות אישיות שנמסרו (אם נמסרו) לו על ידי החברה לצורך קבלת השירותים. כי הוא יודע שהשירותים, ניתנים לו ע"י החברה, בין היתר, מכוח חוזים של החברה עם ספקי מידע ו/או ספקי שירות, וכי השירותים כפופים, בין היתר, לתנאים ולמגבלות שנקבעו (אם נקבעו) בחוזים כאמור, כל עוד אין בהם סתירה לתנאי שימוש אלה.

ידוע למשתמש כי במידה ויורחק ע"י החברה, לא יהיה רשאי לחזור ולרכוש או לפרסם בשירותי האתר גם תחת שם משתמש אחר.

ניתוק או הפסקה של השירותים

בנסיבות בהן משתמש עשה או עושה שימוש כלשהו, באתר ו/או בעניין כלשהו הקשור לאתר, האסור לפי סעיפי התקנון לעיל, או שימוש שעלול לגרום להפרעה לשירותים, למשתמשים אחרים, או באופן המהווה עוולה אזרחית או פלילית, או באופן המעורר חשד סביר, כי המשתמש פועל באופן הנוגד ו/או המפר את התנאים הקבועים בתנאי שימוש אלה, תהיה החברה רשאית לחסום ו/או להגביל ו/או להפסיק את אספקת השירותים למשתמש ללא צורך בהודעה מוקדמת.

אין בחסימה, בהפסקה או בהגבלת השירותים, כאמור לעיל, כדי לגרוע מחובתו של המשתמש לנהוג בכל עת בהתאם לתנאי שימוש אלה.

החברה רשאית לנתק או להגביל או להפסיק את אספקת השירותים בכל עת, לרבות אך מבלי לגרוע, לצורך ביצוע פעולות תחזוקה או הקמה, חיונית או מיידית במערכות המשמשות אותה, בעתות חירום לאומי או מסיבות של בטחון לאומי.

 

שונות   

ארעה תקלה, מכל סוג שהוא, לרבות אך לא רק, ברשת התקשורת, ו/או ברשת המחשבים ו/או ברשת החשמל, שיש בה כדי להשפיע במישרין ו/או בעקיפין על התנהלותו התקינה של האתר בכל אופן שהוא, ו/או כדי למנוע מלהשתתף באתר, לא תהא למשתתפים כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או מי מטעמה. החברה ו/או מי מטעמה לא תשאנה ולא תידרש לשאת ולא תשפה ולא תידרש לשפות משתתף כלשהו, בגין כל הוצאה ו/או נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות נזק תוצאתי שנגרם לו כתוצאה מהשתתפותו בתהליך ההרשמה ו/או באתר.

הדין החל וסמכות שיפוט הדין החל על תנאי שימוש אלו ועל כל הנובע מהם או הכרוך בהם, לרבות פרשנותם, הנם דיני מדינת ישראל. לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב-יפו תהא סמכות השיפוט המקומית הבלעדית לדון בכל סכסוך ו/או שאלה משפטית בקשר עם תנאי שימוש אלה, ובקשר עם כל עניין אחר הקשור באתר ו/או בגוף כלשהו הקשור לאתר.

המשתמש מסכים לכך, שהחברה תשלח לו מפעם לפעם, בדואר אלקטרוני, מידע בדבר שירותיה. המשתמש יוכל לבטל את הסכמתו לקבלת ההודעות כאמור, בכל עת, בהודעה למוקד השירות בכתובת: הברזל 25 תל אביב.